Shqyrtimi i Ankesave në rastin e Rivlerësimeve

Vlerëso shërbimin

I/E kënaqur
Mesatarisht i/e kënaqur
I/E pakënaqur