Pëlqimi Sanitar për Ndërmarrjet Publike-prodhuese (institute)

Vlerëso shërbimin

I/E kënaqur
Mesatarisht i/e kënaqur
I/E pakënaqur